Kameraövervakningslagen

Kameraövervakning

Reglerna för kameraövervakning har ändrats i maj och augusti 2018 när först dataskyddsförordningen och sedan den nya kameraövervakningslagen började gälla. Färre behöver söka tillstånd men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

 

Privata verksamheter

Behöver inte längre tillstånd

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Gör en intresseavvägning

Dataskyddsförordningen innebär bland annat att ni som ska kamerabevaka måste veta varför ni kamerabevakar och måste kunna koppla kamerabevakningen till en rättslig grund i dataskyddsförordningen. Den vanligaste rättsliga grunden för privata verksamheter kommer att vara intresseavvägning. Det betyder att ni ska väga era egna behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kameraövervakning innebär. Ni måste göra den bedömningen innan ni inleder kamerabevakningen. Kom ihåg att ni också måste ha ett så kallat berättigat intresse för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att förebygga och utreda brott. Om länsstyrelsen tidigare har gett ett kameratillstånd så talar det för att den intresseavvägning som gjordes då kommer att stå sig även om tillståndet har upphört.

Följ hela dataskyddsförordningen

Ni måste följa hela dataskyddsförordningen. Om ni inte följer reglerna kan ni behöva betala sanktionsavgifter. Läs därför igenom vad dataskyddsförordningen betyder i sin helhet, till exempel om grundläggande principer, personuppgifter, personuppgiftsbehandling, personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömning. På Datainspektionens webbplats finns det mer information om dataskyddsförordningen.

 

Myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse

Krav på tillstånd

Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse behöver enligt den nya lagen tillstånd för kamerabevakning, om de kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde. Uppgifter av allmänt intresse kan till exempel vara privat hälso- och sjukvård, privat skolverksamhet, kollektivtrafik, järnvägstrafik och flygtrafik. Platser dit allmänheten inte har tillträde får ni bevaka utan tillstånd, men ni måste följa reglerna i dataskyddsförordningen.

Exempel på verksamheter som utför uppgifter av allmänt intresse:

  • Myndigheter
  • Privata skolor
  • Privat hälso- och sjukvård
  • Kollektivtrafiksbolag

Exempel på verksamheter som inte behöver tillstånd:

  • banker
  • butiker
  • privata parkeringshus
  • jägare som vill ha åtelkameror
  • privatpersoner

Myndigheters befintliga tillstånd fortsätter gälla även efter 25 maj 2018

Om ni är en myndighet, eller utför en uppgift av allmänt intresse, och redan har ett kameratillstånd så gäller det även efter 25 maj 2018. Ni kan alltså fortsätta kamerabevaka enligt villkoren i ert tillstånd så länge tillståndet gäller.

 

[dt_sc_post_social_shareg post_id="9917" /]

Vi säkrar ditt hem eller din verksamhet. Begär en offert idag!